เกี่ยวกับอินดีม Our Company

อินดีมดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าผ่านระบบการตลาดแบบเครือข่ายหลายชั้น (Multi Level Marketing : MLM) โดยมีจุดยืนที่ชัดเจนในการส่งมอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ผ่านการคัดสรร ส่วนประกอบชั้นเลิศกระบวนการวิจัย และพัฒนาที่มี มาตรฐานระดับสากล รวมถึงการนำระบบปฏิบัติการ ทางธุรกิจที่ทันสมัยมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนความสำเร็จของคนไทยทุกคน

อินดีมมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรแห่งความเป็นเลิศในธุรกิจเครือข่าย เพื่อตอบสนองความต้องการ ของสมาชิกและผู้บริโภค ให้ได้รับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีที่สุดร่วมกับการสร้างสรรค์สังคมที่งดงาม อย่างยั่งยืน

ความเป็นมา : Indeem – Innovations Design Empire

INDEEM คือ อาณาจักรแห่งนวัตกรรม ที่นำ Innovation, Design และ Empire มาเป็น Key Concept ของธุรกิจ

INDEEM ก่อตั้งขึ้นจากแนวความคิดของกลุ่มบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ แต่มีความคิดในทิศทางเดียวกัน คือต้องการกระจายรายได้ให้กับทุกจุดในสังคมให้มากที่สุด

Our Management
(ข้อมูลผู้บริหาร)

วิสัยทัศน์ Our Visions

“เพราะความสำเร็จของคุณ คือ งานของเรา”

พันธกิจ Our Missions

หน้าที่ของพวกเราคือการสนับสนุนความสำเร็จของสมาชิกภายใต้แนวคิด “Social Enterprise” โดยใช้กลยุทธ์ ทางการตลาดที่มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมเข้ามาเป็นหัวใจในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง ใช้แล้วเกิดผลลัพท์อย่างน่าพึงพอใจ สอดคล้องกับแผนธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนให้กับสมาชิกอย่าง ยุติธรรม

นอกจากนี้เรายังคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เราได้สร้างงานให้กับกลุ่มเกษตรกร รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ ที่เป็นหน่วยสนับสนุนและผลิตวัตถุดิบซึ่งนำมาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในขบวนการผลิตสินค้าของเรา เพื่อให้มีความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนในทุกภาคส่วน

เมนู