สิทธิประโยชน์

ซื้อสินค้า INDEEM ในราคาสมาชิก
ซื้อสินค้า INDEEM ในราคาพิเศษ
ได้รับประกันชีวิต วงเงิน 100,000 บาท

จรรยาบรรณสมาชิกอินดีม
ในฐานะสมาชิกอินดีม ข้าพเจ้ายินยอมที่จะดำเนินธุรกิจอินดีมของข้าพเจ้าให้สอดคล้อง

กับหลักการต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ตามหลักการพื้นฐานในการทำธุรกิจ ข้าพเจ้าจะพยายามปฏิบัติต่อผู้ที่ข้าพเจ้าพบในกิจกรรมทางธุรกิจในฐานะ สมาชิกอินดีมในรูปแบบเดียวกับที่ข้าพเจ้าปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อข้าพเจ้า

2. ข้าพเจ้ายืนยันและจะปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่เป็นทางการของอินดีม รวมทั้งสื่อส่งเสริมธุรกิจอื่นๆ ของอินดีม โดยไม่เพียงยึดมั่นตาม “ลายลักษณ์อักษร” เท่านั้น แต่จะปฏิบัติตามเจตนารมณ์ ของกฎต่างๆ เหล่านั้นด้วย

3. ข้าพเจ้าจะนำเสนอผลิตภัณฑ์อินดีมและโอกาสทางธุรกิจให้แก่ลูกค้าและผู้สนใจตามความเป็นจริงและโดยสุจริต และข้าพเจ้าจะอ้างคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในสื่อส่งเสริมธุรกิจที่เป็นทางการของอินดีมเท่านั้น

4. ข้าพเจ้าจะจัดการกับเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องอย่างสุภาพและในทันทีตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเอกสารสิ่งพิมพ์ที่เป็นทางการ ของอินดีมในเรื่องการแลกเปลี่ยนหรือคืนเงินค่าผลิตภัณฑ์

5. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนตามวิถีทางที่สะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานสูงสุดในด้านความซื่อสัตย์สุจริต ความจริงใจ และความรับผิด ชอบและข้าพเจ้าตระหนักดีว่าการปฏิบัติตนของข้าพเจ้าในฐานะนัสมาชิกอินดีมจะมีผลกระทบไปไกลไม่เพียงเฉพาะต่อธุรกิจของ ข้าพเจ้าเท่านั้น แต่ยังมีผลกระทบต่อสมาชิกอินดีมคนอื่นๆ ด้วยเช่นกัน

6. ข้าพเจ้าจะยอมรับและปฏิบัติตามความรับผิดชอบต่างๆ ของสมาชิกอินดีม (รวมทั้งความรับผิดชอบของผู้แนะนำและสมาชิก อินดีมระดับ….. เมื่อข้าพเจ้าก้าวขึ้นสู่ความรับผิดชอบในระดับดังกล่าว) ตามที่ระบุไว้ในเอกสารสิ่งพิมพ์ที่เป็นทางการของอินดีม

7. ข้าพเจ้าจะใช้เฉพาะสื่อส่งเสริมธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากอินดีมแล้วเท่านั้น ในส่วนที่เกี่ยวกับการนำเสนอแผนธุรกิจของอินดีม การขายผลิตภัณฑ์ของอินดีม และการทำกิจกรรมต่างๆ ในฐานะสมาชิกอินดีม

“ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างถูกต้องได้จาก website ของอินดีม ในหัวข้อแผนธุรกิจและระเบียบปฏิบัติของสมาชิกอินดีม”

พร้อมกันนี้ อินดีมยังคงปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 และร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมการขายตรงไทย ซึ่งยึดถือแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจขายตรงโลก และได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญใน พ.ร.บ.และจรรยาบรรณให้แก่สมาชิกอินดีม เพื่อร่วมกันดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมาย ในฐานะพลเมืองทางธุรกิจที่ดีและรับผิดชอบ ที่พร้อมจะร่วมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตลอดไป

ข้อมูลส่วนตัว และ ผังธุรกิจ

เกียรติยศรางวัล

แผนธุรกิจ Business Plan

การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

วิธีการสั่งซื้อสินค้า และชำระเงิน
เมนู