LPF POCKET BONUS
เพียง แนะนำ PACK LPF ใหม่
⏰ ระหว่างวันที่ 1-5 มกราคม 2565
💰 รับโบนัสพิเศษทันที 1,000 บาท
.
.
.
.
.

หมายเหตุ
– เงินโบนัสพิเศษไม่นับเป็นรายได้ขึ้นตำแหน่ง
– สมาชิกจะต้องชำระค่า PACK LPF ภายในวันที่ 1 – 5 มกราคม 2565 เท่านั้น
– สมาชิกจะต้องแนะนำคนใหม่ PACK LPF และ ทำการลงผังองค์กร ภายในวันที่ 5 มกราคม 2565 เที่ยงคืนนี้เท่านั้น!
– เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ผู้ที่ได้รับโบนัสพิเศษจะต้องนำส่งเอกสารสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาบัญชีธนาคารได้ที่ Line: @indeem ภายในวันที่ 12 มกราคม 2565 หากเกินระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับโบนัสพิเศษ และบริษัทฯ จะทำการโอนโบนัสพิเศษให้กับท่านหลังจากวันสุดท้ายของการส่งเอกสารเป็นระยะเวลา 2 – 3 วันทำการ
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของเงินรางวัลตามกฎหมาย
– สมาชิกที่ได้รับโบนัสพิเศษ จะต้องเป็นผู้ปฎิบัติถูกต้องตามกฎจรรยาบรรณของบริษัทฯ
– คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

เมนู